Мова на сайті: Укр Укр | Рус Рус

Скачати правила надання послуг з фінансового лізингу

                                                          І. ПОРЯДОК, ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ.

 

1.1. Загальні положення.

1.1.1. Ці Правила надання послуг з фінансового лізингу (далі - “Правила) розроблені на основі Господарського кодексу України №436-IV від 16.01.2003р. (зі змінами та доповненнями), Цивільного кодексу України №435-IVвід 16.01.2003р. (зі змінами та доповненнями), Закону України Про фінансовий лізинг” №723/97-ВР від 16.12.1997р. (зі змінами та доповненнями), Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” №2664-ІІІ від 12.07.2001р. (зі змінами та доповненнями), Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” №222-VIIIвід 02.03.2015р. (зі змінами та доповненнями), Положення про надання послуг з фінансового лізингу юридичними особами-суб’єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22.01.2004р. №21, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України №913 від 07.12.2016р. та інших нормативно-правових актів України, Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АВТОКРЕДИТ ПЛЮС” (далі - “Лізингодавець” або “ТОВ “АВТОКРЕДИТ ПЛЮС”) і визначають порядок, особливості надання послуг з фінансового лізингу, порядок здійснення внутрішнього контролю за наданням послуг з фінансового лізингу клієнтам, порядок обліку укладених та виконаних договорів фінансового лізингу, порядок подання звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі - “Нацкомфінпослуг”), відповідальність посадових осіб та працівників, до службових (посадових) обов’язків яких належить безпосередня робота з клієнтами, укладання та виконання договорів, дії Лізингодавця в разі виникнення простроченої заборгованості.

1.1.2. В цих Правилах використовуються поняття, які відповідають визначенням згідно законодавства України.

Фінансовий лізинг- це вид цивільно-правових відносин, що виникають із договору фінансового лізингу.

Лізингодавець- юридична особа, яка передає право володіння та користування предметом лізингу лізингоодержувачу.

Лізингоодержувач - фізична або юридична особа, яка отримує право володіння та користування предметом лізингу від лізингодавця.

Продавець (постачальник) - фізична або юридична особа, в якої лізингодавець набуває річ, що в наступному буде передана як предмет лізингу лізингоодержувачу.

Поняття, не визначені цими Правилами, застосовуються в значенні, наведеному в законодавстві України.

1.1.3.При наданні послуг з фінансового лізингу ТОВ “АВТОКРЕДИТ ПЛЮС” керується зазначеними в п.п.1.1.1 п.1.1 Розділу І цихПравил нормативно-правовими актами, Законом України “Про захист прав споживачів”(у відповідній частині) №1023-ХІІ від 12.05.1991р. (зі змінами та доповненнями), Законом України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” (у відповідній частині) від 06 грудня 2019 № 361-IX (зі змінами та доповненнями), іншим законодавством України, Статутом ТОВ“АВТОКРЕДИТ ПЛЮС” та цими Правилами.

1.1.4. Послуги з фінансового лізингу надаються ТОВ “АВТОКРЕДИТ ПЛЮС” на підставі договору фінансового лізингу, що укладається відповідно до цих Правил та діючого законодавства України, та має відповідати вимогам ст.6 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” (далі - “договір фінансового лізингу”), та включається до змішаного договору, що поєднує в собі договір купівлі-продажу предмета лізингу та договір фінансового лізингу (далі разом - “договір між Лізингодавцем та Лізингоодержувачем”).

1.1.5.Правила є обов`язковими до застосування та виконання всіма посадовими особами та працівниками ТОВ “АВТОКРЕДИТ ПЛЮС”, які приймають участь у наданні послуг з фінансового лізингу.

1.1.6. У всьому, що не визначено цими Правилами, ТОВ “АВТОКРЕДИТ ПЛЮС” керується законодавством України, діючим на момент надання послуги з фінансового лізингу.

 

1.2. Предмет лізингу.

1.2.1. Предметом договору фінансового лізингу (далі - предмет лізингу) може бути неспоживна річ, визначена індивідуальними ознаками та віднесена відповідно до законодавства до основних фондів.

1.2.2. Не можуть бути предметом лізингу земельні ділянки й інші природні об'єкти, єдині майнові комплекси підприємств та їх відокремленіструктурні підрозділи (філії, цехи, ділянки).

1.2.3. В залежності від виду майна, що виступає предметом лізингу, предмет лізингу підлягає державнійреєстрації за Лізингодавцем у випадках та порядку, передбаченому законодавством України.

 

1.3. Суб'єкти лізингу.

1.3.1. При наданні послуг з фінансового лізингу Лізингодавцем виступає ТОВ АВТОКРЕДИТ ПЛЮС, що є юридичною особою та передає Лізингоодержувачуправо володіння та користування предметом лізингу на погоджений строк (не менше одного року) за встановлену плату (лізингові платежі).

1.3.2. Лізингоодержувачем може бути як фізична, так і юридична особа, що одержує право володіння і користування предметом лізингу від Лізингодавця.

1.3.3. Продавець (постачальник) - фізична чи юридична особа, у якого ТОВ АВТОКРЕДИТ ПЛЮС здобуває річ, що буде передана як предмет лізингу Лізингоодержувачу. При цьому, річ може здобуватися ТОВ “АВТОКРЕДИТ ПЛЮС” заздалегідь без попередньої домовленості із майбутнім Лізингоодержувачем (прямий лізинг), а також спеціально придбаватися Лізингодавцем у продавця (постачальника) відповідно до встановлених Лізингоодержувачем специфікацій та умов (непрямий лізинг).

 

1.4. Порядок проведення перевірки Лізингоодержувача.

1.4.1.Особи, що бажають одержати майно в фінансовийлізинг, перевіряютьсяТОВ АВТОКРЕДИТ ПЛЮС на предмет їхньої платоспроможності і добропорядності, а подані ними документи, необхідні для укладання договору між Лізингодавцем та Лізингоодержувачем, на предмет їх відповідності вимогам законодавства України.

Під платоспроможністю Лізингоодержувача в цих Правилах розуміється здатність Лізингоодержувача своєчасно і в повному обсязі виконувати перед Лізингодавцем зобов’язання зі сплати лізингових та інших передбачених домовленістю сторін платежів відповідно до умов, на яких пропонується укласти договір фінансового лізингу.

Під перевіркою добропорядності Лізингоодержувача в цих Правилах розуміється перевірка Лізингодавцем інформації про Лізингоодержувача, в т.ч. (але не виключно) на предмет своєчасності виконання будь-яких грошових зобов’язань Лізингоодержувачем перед будь-якими іншими особами, з відкритих реєстрів, бюро та баз даних України та інших загальнодоступних ресурсів.

1.4.2. Лізингоодержувач до укладання договору фінансовоголізингу надає Лізингодавцю передбачені п.п.1.4.3 п.1.4 Розділу І цих Правил документи.

1.4.3. Фізичні особи для одержання майна в фінансовийлізинг надають наступні документи:

- копію сторінокпаспорта громадянина України;

- копію довідки про присвоєння індивідуального податкового номеру або документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків та присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків;

- для іноземних громадян - копію сторінок паспорта та копію посвідки на постійне проживання в Україні.

Юридичні особи для одержання майна в фінансовийлізинг надають наступні документи:

- копію статуту в останній редакції або статуту зо всіма змінами та доповненнями або копію іншого установчого документа, а у випадку, якщо юридична особа діє на підставі модельного статуту – копію рішення уповноваженого органу юридичної особи про прийняття установчим документомзатвердженого Кабінетом Міністрів України модельного статуту або копію рішення уповноваженого органу юридичної особи про перехід на діяльність на підставі затвердженого Кабінетом Міністрів України модельного статуту;

- копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- копію протоколу уповноваженого органу юридичної особи (загальних зборів учасників, загальних зборів акціонерів, засідання Наглядової ради тощо) про обрання керівника Лізингоодержувача (Директора, Генерального директора, Президента, Голови Правління тощо);

- копію наказу про вступ на посаду керівника Лізингоодержувача (Директора, Генерального директора, Президента, Голови Правління тощо);

- копію сторінок паспорта керівника (Директора, Генерального директора, Президента, Голови Правління тощо) Лізингоодержувача, копію його довідки про присвоєння індивідуального податкового номеру або документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків та присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків;

- копію дозволу на працевлаштування, якщо керівникЛізингоодержувача(Директор, Генеральний директор, Президент, Голова Правління тощо) нерезидент;

- копію фінансової звітності за попередній рік;

- копію рішення уповноваженого органу юридичної особи про необхідність одержання майна в фінансовийлізинг (у випадках, передбачених статутом або іншим установчим документом юридичної особи).

ТОВ “АВТОКРЕДИТ ПЛЮС” у випадку виявлення суперечностей в наданих документах, наявності посилань в наданих документах на інші документи, надання недостовірної інформації та в інших випадках має право запитувати від фізичних та юридичних осіб інші документи, відомості та інформацію, необхідні для прийняття рішення про можливість укладання договору між Лізингодавцем та Лізингоодержувачем.

1.4.4. Разом із копіями зазначених в п.п.1.4.3 п.1.4 Розділу І цих Правил документів Лізингоодержувачем надаються Лізингодавцю також їх оригінали, що після їх звіряння повертаються Лізингоодержувачу.

1.4.5. Відповідальним за проведення перевірки документів Лізингоодержувача є ДиректорТОВ АВТОКРЕДИТ ПЛЮС” або особа, ним уповноважена, про що видається відповідний наказ, яка приймає рішення про укладення договоруміж Лізингодавцем та Лізингоодержувачем. Рішення приймається індивідуально по кожній особі.

1.4.6. Майно в фінансовийлізинг юридичним особам надається за наступних умов:

- строк виробничої діяльності Лізингоодержувача або строк його діяльності в сфері надання послуг становитьне менше 6 місяців;

- в ході з'ясування кредитної історії юридичної особи не виявлено інформації негативного характеру;

- Лізингоодержувач не знаходиться в стані припинення або процедурі банкрутства;

- при перевірці юридичних аспектів та документів Лізингоодержувача не виявлені факти, що перешкоджають проведенню операції фінансового лізингу;

- розрахунокфінансового стану Лізингоодержувача задовольняє можливість укладення договору фінансового лізингу.

1.4.7. TOB “АВТОКРЕДИТ ПЛЮС” має право відмовити фізичній або юридичній особі в наданні майна в фінансовий лізинг, якщо виникнуть які-небудь сумніви в добропорядності та/або платоспроможності майбутнього Лізингоодержувача, та/або якщонадані Лізингоодержувачем документи не відповідатимуть вимогам законодавства України, та/або Лізингоодержувачем не будуть надані (або будуть надані не в повному обсязі) запитані Лізингодавцем документи, відомості або інша інформація, що є необхідною для укладання договору між Лізингодавцем та Лізингоодержувачем згідно законодавства України та цих Правил.

 

1.5. Страхування.

1.5.1. Предмет лізингу та/або пов`язані із виконанням договору фінансового лізингу ризики підлягають страхуванню, у разі якщо їх обов`язковістьвстановлена законом або договором фінансового лізингу.

У випадку страхування предмета лізингу у вигляді транспортних засобів страхуванню підлягає цивільна відповідальність Лізингоодержувача, якщо інше не буде погоджено між Лізингодавцем та Лізингоодержувачем.

1.5.2. Страхова компанія, яка буде здійснювати страхування за договором фінансовоголізингу, погоджується з Лізингодавцем.

1.5.3. Порядок страхування та перелік страхових ризиків погоджуються між Лізингодавцем та Лізингоодержувачем в договорі фінансового лізингу, але в будь-якому випадку протягом всього періоду страхування за договором фінансового лізингу вигодонабувачем призначається Лізингодавець.

1.5.4. Якщо страхування Предмета лізингу та/або пов`язаних із виконанням договору фінансового лізингу ризиків здійснюється Лізингодавцем, Лізингоодержувач компенсує Лізингодавцю суму страхових платежів та інших витрат Лізингодавця, що пов’язані зі страхуванням предмета лізингу, в розмірі та порядку, встановленому договором між Лізингодавцем та Лізингоодержувачем.

 

1.6. Договір між Лізингодавцем та Лізингоодержувачем.

1.6.1. Після проведення перевірки документів Лізингоодержувача та прийняття Директором ТОВ “АВТОКРЕДИТ ПЛЮС” або особою, ним уповноваженою, про що видається відповідний наказ, рішення про можливість укладання договору з Лізингоодержувачем, Лізингодавець готує проект договору.

1.6.2. Договір фінансовоголізингу укладається на строк лізингувід l (одного) до 5 (п’яти) років. Договір між Лізингодавцем та Лізингоодержувачем укладається відповідно до вимог діючого законодавства України і має містити такі обов`язкові умови:

- назву документа;

- назву, адресу та реквізити Лізингодавця;

- прізвище, ім’я і по батькові фізичної особи-лізингоодержувача, та її адресу;

- найменування, місцезнаходження юридичної особи-лізингоодержувача;

- найменування фінансової операції;

- предмет лізингу;

- вартісь предмету лізингу;

- розмір фінансового активу, зазначений у грошовому виразі, строки його внесення та умови взаєморозрахунків;

- строк, на який Лізингоодержувачу надається право користування предметом лізингу (строклізингу);

- розмір лізингових платежів;

- строк дії договору фінансового лізингу;

- порядок зміни і припинення дії договору фінансового лізингу;

- права та обов’язки Лізингодавця та Лізингоодержувача, їх відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору фінансового лізингу;

- підтвердження, що інформація, зазначена в ч.2 ст.12 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг”, надана клієнту;

- інші умови за згодою сторін;

- підписи Лізингодавця та Лізингоодержувача.

1.6.3. Договір фінансового лізингу може містити додатки, що є його невід'ємними частинами. Зокрема: специфікація майна, графік лізингових платежів, акт прийому-передачі, договір купівлі-продажу предмета лізингу у разі потреби та ін.

1.6.4. Договірміж Лізингодавцем та Лізингоодержувачем складається та підписується в двох примірниках. Один примірник передається Лізингоодержувачу, інший залишається у TOB АВТОКРЕДИТ ПЛЮС.

1.6.5. Договірміж Лізингодавцем та Лізингоодержувачем підписується Директором TOB АВТОКРЕДИТ ПЛЮС і Лізингоодержувачем.

1.6.6. Зміна строку лізингу, розміру та порядку сплати лізингових та інших платежів здійснюється за згодою сторін шляхом підписання сторонами додаткової угоди до договору між Лізингодавцем та Лізингоодержувачем.

1.6.7. Договірміж Лізингодавцем та Лізингоодержувачем може бути розірваний у випадках та порядку, передбаченими його умовами та (або) законодавством України.

 

1.7. Лізингові та інші платежі.

1.7.1. Лізингоодержувач сплачує Лізингодавцю періодичні лізингові платежі, розмір, склад, а також терміни сплати яких встановлюються в графіку внесення лізингових платежів, що є невід'ємною частиною договору між Лізингодавцем та Лізингоодержувачем, та інші платежі, передбачені умовами цього договору.

1.7.2. Розрахунок лізингових платежів проводить Директор TOB АВТОКРЕДИТ ПЛЮС” або особа, ним уповноважена, про що видається відповідний наказ.

 

1.8. Порядок передачі та експлуатації предмета лізингу.

1.8.1. Предмет лізингу передається Лізингоодержувачу після укладання договору між Лізингодавцем та Лізингоодержувачем в строк та порядку, погоджені сторонами.

1.8.2. При передачі предмета лізингу складається акт прийому-передачі, в якому вказується опис предмета лізингу, його комплектація, коротка технічна характеристика, якісний стан, наявність недоліків (якщо маються), договірна вартість. Акт підписується Директором TOB “АВТОКРЕДИТ ПЛЮС” і Лізингоодержувачем. У випадку повернення предмета лізингу складається та підписується акт прийому-передачі предмету лізингу від Лізингоодержувача до Лізингодавця.

1.8.3.З моменту підписання Лізингодавцем та Лізингоодержувачем акту приймання-передачі майна в фінансовий лізинг:

- до Лізингоодержувача переходять усі ризики, пов’язані з користуванням та володінням предметом лізингу (в т.ч. ризики, пов’язані з відшкодуванням збитків та шкоди, завданої третім особам внаслідок користування предметом лізингу);

- Лізингоодержувач несе повну цивільну відповідальність перед третіми особами за його використання, відшкодовує в повному обсязі шкоду третім особам, заподіяну внаслідок експлуатації предмета лізингу.

1.8.4. Лізингоодержувач користується предметом лізингу відповідно до його призначенням.

1.8.5. У випадку виходу з ладу предмета лізингу Лізингоодержувач повідомляє про це Лізингодавця у визначений договором фінансового лізингу строк, якщо до цього строку несправність не буде усунута (крім настання страхового випадку).

1.8.6. Інші умови експлуатації предмета лізингу встановлюються в договорі між Лізингодавцем та Лізингоодержувачем.

 

1.9. Права й обов'язки Лізингодавця та Лізингоодержувача.

1.9.1. Лізингодавець має право:

- інвестувати на придбання предмета лізингу як власні, так і залучені та позичкові кошти;

- здійснювати перевірки дотримання Лізингоодержувачем умов користування предметом лізингу та його утримання;

- відмовитися від договору лізингу у випадках, передбачених договором фінансовоголізингу або законом;

- вимагати розірвання договору та повернення предмета лізингу у передбачених законом та договором фінансового лізингу випадках;

- стягувати з Лізингоодержувача прострочену заборгованість у безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса;

- вимагати від Лізингоодержувача відшкодування збитків відповідно до закону та договору фінансового лізингу.

Лізингодавець має інші права, передбачені умовами укладеного договору фінансового лізингу та законодавством України.

1.9.2. Лізингодавець зобов'язаний:

- у передбачені договором фінансового лізингу строки надати Лізингоодержувачу предмет лізингу у стані, що відповідає його призначенню та умовам договору фінансового лізингу;

- попередити Лізингоодержувача про відомі йому особливі властивості та недоліки предмета лізингу, що можуть становити небезпеку для життя, здоров'я, майна Лізингоодержувача чи інших осіб або призводити до пошкодження самого предмета лізингу під час користування ним;

- відповідно до умов договору фінансового лізингу своєчасно та у повному обсязі виконувати зобов'язання щодо утримання предмета лізингу;

- прийняти предмет лізингу в разі дострокового розірвання договору фінансового лізингу або в разі закінчення строку користування предметом лізингу.

Лізингодавець має інші обов'язки,передбачені умовами укладеного договору фінансового лізингу та законодавством України.

1.9.3. Лізингоодержувач має право:

- обирати предмет лізингу та продавця або встановити специфікацію предмета лізингу і доручити вибір Лізингодавцю;

- відмовитися від прийняття предмета лізингу, який не відповідає його призначенню та/або умовам договору, специфікаціям;

- вимагати розірвання договору фінансового лізингу або відмовитися від нього у передбачених законом та договором фінансового лізингу випадках;

- вимагати від Лізингодавця відшкодування збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням умов договору фінансовоголізингу.

Лізингоодержувач має інші права, передбачені умовами укладеного договору фінансового лізингу та законодавством України.

1.9.4. Лізингоодержувач зобов'язаний:

- прийняти предмет лізингу та користуватися ним відповідно до його призначення та умов договору фінансового лізингу;

- відповідно до умов договору фінансового лізингу своєчасно та у повному обсязі виконувати зобов'язання щодо утримання предмета лізингу, підтримувати його у справному стані;

- своєчасно сплачувати лізингові платежі;

- надавати Лізингодавцеві доступ до предмета лізингу і забезпечувати можливість здійснення перевірки умов його використання та утримання;

- письмово повідомляти Лізингодавця, а в гарантійний строк і продавця предмета лізингу, про всі випадки виявлення несправностей предмета лізингу, його поломок або збоїв у роботі;

- письмовоповідомляти про порушення строків проведення або непроведення поточного чи сезонного технічного обслуговування тапро будь-які інші обставини, що можуть негативно позначитися на стані предмета лізингу, - негайно, але у будь-якому разі не пізніше другого робочого дня після дня настання вищезазначенихподій чи фактів, якщо інше не встановлено договором фінансового лізингу;

- у разі закінчення строку лізингу, а також у разі дострокового розірвання договору фінансового лізингу та в інших випадках дострокового повернення предмета лізингу - повернути предмет лізингу у стані, в якому йогобуло прийнято у володіння, з урахуванням нормального зносу або у стані, обумовленому договором фінансового лізингу.

Лізингоодержувач має інші обов'язки, передбачені умовами укладеного договору фінансового лізингу та законодавством України.

 

1.10. Розірвання договору між Лізингодавцем та Лізингоодержувачем.

1.10.1. Укладений договір між Лізингодавцем та Лізингоодержувачем може бути розірваний за згодоюсторін, якщо інше не буде передбачено його умовами та (або) законодавством України.

1.10.2. Лізингодавець має право відмовитися від договору фінансового лізингу та вимагати повернення предмету лізингу від Лізингоодержувача у безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса, якщо Лізингоодержувач не сплатив лізинговий платіж частково або у повному обсязі та прострочення сплати становить більше 30 днів.

1.10.3. Лізингоодержувач має право відмовитися від договору фінансового лізингу в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це Лізингодавця, у разі якщо прострочення передачі предмета лізингу становить більше 30 днів, якщо договором фінансового лізингу не передбачений інший строк.

1.10.4. Договір фінансового лізингу може бути розірваний в односторонньому порядку у випадках, погоджених сторонами або передбачених законодавством України.

1.10.5. У випадку розірвання договору фінансового лізингу предмет лізингу повертається Лізингоодержувачем Лізингодавцю за актом приймання-передачі. Лізингоодержувач зобов'язаний виплатити лізингові платежі до останнього дня користування предметом лізингу.

1.10.6. У випадку відмови однієї із сторін від договору фінансового лізингу або його розірвання, одночасно припиняється або розривається договір купівлі-продажу предмета лізингу.

 

11. Перехід права власності на предмет лізингу.

1.11.1. Протягом усього строкудії договору фінансового лізингу предмет лізингу є власністю Лізингодавця.

1.11.2. В разі переходу права власності на предмет лізингу від Лізингодавця до інших осіб права та обов’язки Лізингодавця за договором між Лізингодавцем та Лізингоодержувачем переходять до нового власника предмета лізингу.

1.11.3. Предмет лізингу переходить у власність Лізингоодержувача за умови сплати Лізингодавцю всієї суми лізингових платежів у термін та порядку, передбачені договоромміж Лізингодавцем та Лізингоодержувачем, сплати Лізингоодержувачем штрафних санкцій (у випадку їх наявності) та відшкодування інших витрат та збитків Лізингодавця (у випадку їх наявності), та якщо Лізингодавець не відмовився від договору фінансового лізингу відповідно до його умов та/або діючого законодавства України та договір фінансового лізингу не був розірваний. Право власності на предмет лізингу від Лізингодавця до Лізингоодержувача переходить в момент підписання уповноваженими представниками сторін Акту звірки взаєморозрахунків та переходу права власності, але не раніше ніж через один рік, починаючи з дати підписання сторонами Акту прийому-передачі майна в фінансовий лізинг.

 

12. Контроль за використанням і станом предмета лізингу.

1.12.1. Лізингодавець має право здійснювати контроль за дотриманням Лізингоодержувачем умов договору фінансового лізингу.

1.12.2. Лізингодавець має право перевіряти стан предмета лізингу в робочий час, а також інспектувати умови його експлуатації, про що повідомляє Лізингоодержувача в письмовій формі або засобами електронного зв’язку, або в інший спосіб на розсуд Лізингодавця за 3 (три) дні до проведення перевірки.

 

ІІ. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

ЗА НАДАННЯМ ПОСЛУГ З ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ КЛІЄНТАМ.

2.1.Здійснення внутрішнього контролю за наданням послуг фінансового лізингу покладається на Директора ТОВ “АВТОКРЕДИТ ПЛЮС” або на особу,ним уповноваженою, про що видається відповідний наказ (надалі разом - “відповідальна особа”).

2.2. Внутрішній контроль передбачає:

- нагляд за поточною діяльністю ТОВ “АВТОКРЕДИТ ПЛЮС”;

- контроль за дотриманням законодавства України, в т.ч. нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, цих Правил та рішень органів управління Товариства;

- аналіз інформації про діяльність ТОВ “АВТОКРЕДИТ ПЛЮС”, професійну діяльність його працівників, випадки перевищення повноважень працівниками та (або) посадовими особами Лізингодавця;

- виконання інших передбачених законодавством України функцій, пов’язаних з наглядом та контролем за діяльністю Лізингодавця.

2.3. Здійснюючи внутрішній контроль, відповідальна особа:

- отримує документи, необхідні для ідентифікації осіб, що здійснюють фінансову операцію;

- веде облік укладених договорів між Лізингодавцем та Лізингоодержувачами;

- перевіряє виконання укладених договорів між Лізингодавцем та Лізингоодержувачами;

- при наявності ознак операції, що підлягає фінансовому моніторингу, подає необхідні дані та документи особі, відповідальній за проведення фінансового моніторингу, для реєстрації цієї операції в установленому порядку;

- надає пропозиції щодо поліпшення якості системи управління Лізингодавцем;

- здійснює інші дії, необхідні для забезпечення внутрішнього контролю за наданням послуг з фінансового лізингу у відповідності до вимог діючого законодавства України.

2.4. На вимогу учасників ТОВ “АВТОКРЕДИТ ПЛЮС” відповідальна особа звітує перед загальними зборами учасників щодо дотримання Лізингодавцем вимог діючого законодавства України з надання послуг фінансового лізингу.

2.5. За неналежне виконання своїх обов'язків відповідальна особа несе дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

 

III. ПОРЯДОК ОБЛІКУ УКЛАДЕНИХ ТА ВИКОНАНИХ

ДОГОВОРІВ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ.

3.1. Облік укладених договорів фінансового лізингу здійснюється шляхом ведення Лізингодавцем журналу обліку укладених та виконаних договорів.

Журнал обліку укладених та виконаних договорів ведеться в хронологічному порядку та має містити таку інформацію:

а) номер запису за порядком;

б) дату і номер укладеного договору;

в) повне найменування Лізингоодержувача;

г) ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Лізингоодержувача;

ґ) розмір фінансового активу у грошовому виразі (тис. грн.);

д) дату закінчення дії договору;

У разі необхідності Товариство може доповнити журнал обліку укладених та виконаних договорів додатковою інформацією.

3.2. Журнал обліку укладених та виконаних договорів ведеться Лізингодавцем в електронній формі з забезпеченням можливості розкриття інформації відповідно до законодавства України.

3.3. Лізингодавець забезпечує зберігання електронної форми журналу укладених та виконаних договорів таким чином, щоб забезпечити можливість відновлення втраченої інформації у разі виникнення будь-яких обставин непереборної сили.

3.4. Укладені договори між Лізингодавцем та Лізингоодержувачами зберігаються протягом п'яти років після припинення зобов'язань за договором. Додатки до договорів зберігаються разом з відповідними договорами.

 

ІV. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ.

4.1. Складання та подання звітності ТОВ “АВТОКРЕДИТ ПЛЮС” здійснюється відповідно до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами-суб’єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №27 від 27.01.2004р. (у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №4451 від 12.08.2005р.) (надалі - “Порядок надання звітності №27 від 27.01.2004р.”).

4.2.Лізингодавець подає до Нацкомфінпослуг квартальну звітність. Звітність подається в електронній та паперовій формі.

4.3. Лізингодавець подає квартальну звітність до Нацкомфінпослуг до 20 числа місяця включно, наступного за звітним кварталом.

4.4. Звітність подається на останній день звітного кварталу та містить:

- титульний аркуш;

- довідку про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг;

- довідку про обсяг та кількість наданих фінансових послуг за договорами фінансового лізингу;

- електронні файли, структура, формат та опис полів яких встановлені Нацкомфінпослуг.

4.5. Звітність ТОВ “АВТОКРЕДИТ ПЛЮС” при її поданні до Нацкомфінпослуг супроводжується листом Лізингодавця, в якому зазначаються найменування, місцезнаходження, телефони, звітний період і перелік документів паперової форми та файлів електронної форми, що додаються.

4.6. Звітність складається, оформлюється та подається відповідно до вимог Порядку надання звітності №27 від 27.01.2004р.

4.7. У випадку зміни законодавчих вимог до складання та/або оформлення, та/або подання звітності суб’єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, ТОВ “АВТОКРЕДИТ-ПЛЮС” забезпечує складання та/або оформлення, та/або подання звітності відповідно до зазначених змін, якщо інше не буде передбачено законодавством України.

 

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ТА ПРАЦІВНИКІВ, ДО СЛУЖБОВИХ (ПОСАДОВИХ) ОБОВ’ЯЗКІВ ЯКИХ НАЛЕЖАТЬ БЕЗПОСЕРЕДНЯ РОБОТА З КЛІЄНТАМИ, УКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ДОГОВОРІВ

5.1. У TOB АВТОКРЕДИТ ПЛЮС здійснення операцій, пов'язаних з наданням послуг з фінансового лізингу, покладається на Директора, інших посадових осіб та працівників, зайнятих в наданні послуг з фінансового лізингу (робота з клієнтами, укладання та виконання договорів).

5.2. Директор, інші посадові особи та працівники TOB “АВТОКРЕДИТ ПЛЮС”, до службових (посадових) обов’язків яких належать безпосередня робота з клієнтами, укладання та виконання договорів, за невиконання або неналежне виконання вимог цих Правил та/або Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України №913 від 07.12.2016р., та/або законодавства України з питань регулювання діяльності з надання фінансових послуг, та/або неналежну роботу з клієнтами, та/або неналежне укладання та (або) виконання договорів несуть відповідальність в межах та порядку, передбачених законодавством України.

5.3. Директор, інші посадові особи та працівники TOB “АВТОКРЕДИТ ПЛЮС”, до службових (посадових) обов’язків яких належать безпосередня робота з клієнтами, укладання та виконання договорів зобов’язані:

- виконувати свої службові (посадові) обов’язки відповідно до законодавства України з питань регулювання діяльності з надання фінансових послуг, цих Правил та інших внутрішніх документів ТОВ “АВТОКРЕДИТ ПЛЮС”;

- не завдавати шкоди інтересам ТОВ “АВТОКРЕДИТ ПЛЮС”;

- не порушувати прав та інтересів клієнтів ТОВ “АВТОКРЕДИТ ПЛЮС”.

5.4. Особою, відповідальною за дотриманняTOB АВТОКРЕДИТ ПЛЮС законодавства України про регулювання діяльності з надання фінансових послуг, зазначених Правил, а також за прийняття основних рішень з питань укладання з Лізингоодержувачами та виконання договорів про надання послуг з фінансового лізингу, є Директор TOB АВТОКРЕДИТ ПЛЮС.

5.5. Контроль за виконанням цихПравил покладається на Директора TOB АВТОКРЕДИТ ПЛЮС.

 

VI. ДІЇ ЛІЗИНГОДАВЦЯ В РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПРОСТРОЧЕНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ.

6.1. У випадку непогашення заборгованості Лізингоодержувачем перед Лізингодавцем в установлений договором фінансового лізингу строк, при відсутності домовленості про відстрочку платежу, Лізингодавець:

- протягом двох днів з'ясовує у Лізингоодержувача причини непогашення заборгованості та можливість погашення заборгованості у встановлені договором фінансового лізингу терміни;

- при потребі, після з'ясування причин непогашення заборгованості, протягом 2-х днів надсилає рекомендованим листом чи вручає під розписку Лізингоодержувачу претензійний лист, в якому обов'язково зазначає суму боргу, вимогу щодо погашення простроченого боргу і попереджає, що у разі непогашення простроченої заборгованості Лізингодавець буде вимушений здійснювати дії з примусовоговилучення з користування Лізингоодержувача предмету лізингу в порядку, передбаченому законодавством України та умовами договору фінансового лізингу.

6.2. Примусове стягнення заборгованості за договором фінансового лізингу здійснюється відповідно до вимог діючого законодавства України.

6.3. У разі смерті Лізингоодержувача та наявності заборгованості за договором фінансового лізингу, Лізингодавець має право пред'являти позови до спадкоємцівЛізингоодержувачазгідно з чинним законодавством України або переоформити борг відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

Ці Правила набирають чинності з 06.04.2017р. З моменту набрання чинності цими Правилами, Правила надання послуг з фінансового лізингу ТОВ “АВТОКРЕДИТ ПЛЮС”, затверджені загальними зборами учасників (протокол №27/12-11 від 27.11.2012р.), втрачають чинність.

 

 

 

Директор ТОВ “АВТОКРЕДИТ ПЛЮС”

_____________________Кравчута В.А.